Umpisäiliön hankinta edessä – Mitä tulee huomioida?

Usein pohjavesialueilla ja vesistön läheisyydessä kunta edellyttää kaksoisviemäröintiä, eli umpisäiliön ja harmaavesipuhdistamon käyttöä, tai pelkkää umpisäiliötä jätevesien käsittelymenetelmäksi.

Kun valitset umpisäiliötä, saatat äkkiä huomata, että erilaisia vaihtoehtoja on paljon ja hintatasokin vaihtelee valmistajasta, säiliön mallista ja tilavuudesta riippuen.

Mihin kannattaa kiinnittää huomiota umpisäiliön valinnassa?

Umpisäiliötä valittaessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ominaisuuksiin, joilla on paljon merkitystä säiliön pitkäaikaisen kestävyyden kannalta. Kaikki markkinoiden umpisäiliöt lähtökohtaisesti ovat tiiviitä, mutta ovatko ne oikeasti kestäviä? Jos umpisäiliö ei ole kestävä, niin muutaman satasen säästö voi koitua muutaman tuhannen euron lisäkustannukseksi varsin pian asennuksen jälkeen.

Umpisäiliön valinta

1. Ensimmäiseksi tarkista kuinka matala umpisäiliö on ja mikä on säiliön pohjan etäisyys viemäriliitoksen alareunaan.

Mitä matalampi umpisäiliö, niin sitä parempi. Miksi niin? Koska umpisäiliö asennetaan poikkeuksetta maan alle ja usein myös vesistöjen läheisyyteen. Mitä matalampi umpisäiliö on, niin sitä matalampi kaivanto viemäriliitoksen alle tulee. Erikoismatalalle umpisäiliölle riittää noin puolet matalampi asennuskaivanto, kuin tavanomaisella säiliöllä. Se on myös paljon helpompi asentaa ja sijoittaa haastavilla tonteilla sekä maan alla vaihteleva veden pinta ei saavuta erikoismatalan säiliön pohjaa helposti.

2. Toiseksi tarkista, mikä on sallittu hetkellinen pohjaveden korkeus säiliön pohjasta katsoen suhteessa viemäriliitokseen.

Tämä rajoitus kertoo kuinka korkealle pohjavesi voi hetkellisesti nousta vaarantamatta merkittävästi säiliön kestävyyttä. Tämä tieto löytyy umpisäiliön pituusleikkaus kuvasta.

Maan alla pohjavesipinta vaihtelee. Runsaiden sateiden johdosta tai voimakkaan tuulen suunnasta johtuen esimerkiksi järven, joen tai meriveden pinta voi nousta paljonkin lyhyessä ajassa. Tällöin ranta-alueiden maan alla vallitseva vesipinta nousee vastaavasti ja voi saavuttaa alavaan paikkaan asennetun säiliön. Myös savimailla sateen aikana vesipinta nousee maaperässä säiliön ympärillä, kun savimaa ei läpäise vettä. Rinnetonteilla / -maastossa sateiden aikana voi virrata maan alla huomattavia vesimääriä hyvin lähelläkin maanpintaa.

Mitä matalampi umpisäiliö on ja mitä lähemmäs viemäriputkiliitosta pohjavesi saa nousta, niin sitä kestävämmästä säiliöstä on kyse.

Erikoismatalissa umpisäiliöissä pohjaveden pinnan rajoite on tyypillisesti heti viemäriliitoksen alapuolella ja valittavasta säiliöstä riippuen vesipinta saa nousta tällöin aina säiliön koko rungon korkeuteen saakka. Erikoismatalan säiliön sallittu pohjavesipinnan raja on tyypillisesti 200% korkeammalla, kuin tavanomaisella umpisäiliöllä. Tämä merkitsee sitä, että kun tavanomainen umpisäiliö on menettänyt pääosan kestävyysominaisuuksista ja rajat ovat tulleet vastaan, niin erikoismatalan umpisäiliön pohja ei ole vielä kastunut ja sen kestävyysominaisuuksista on vielä käytössä 100%. Tällä on erittäin paljon merkitystä.

Säiliömallin oikealla valinnalla, sen sijoituspaikalla tontilla sekä hyvällä laadukkaalla suunnittelulla sekä asennuksella ratkaistaan, minkä hintaiseksi umpisäiliön hankinta lopulta kokonaisuutena muodostuu. Muutaman satasen säästö voi olla muutaman tuhannen euron menetys, kun säiliö ei kestäkään vaativissa olosuhteissa.

3. Kolmanneksi tarkista kuinka paljon on säiliön päälle sallittu suurin maatäyttö

Erikoismatalan umpisäiliön päälle sallittu suurin maatäyttö on 100 cm, joka on noin 25% enemmän, kuin tavanomaisissa säiliöissä, joissa se on usein n. 80 cm. Tämäkin kertoo myös säiliön kestävyydestä.

4. Neljänneksi tarkista huoltoputken halkaisijamitta.

Tilavuudeltaan pienessä 3000 litran tai pienemmässä säiliössä riittää hyvin 200mm huoltoputki tyhjennystä ja huoltopesua/huuhtelua ajatellen. Tilavuudeltaan yli 4000L umpisäiliössä on hyvä olla reilun kokoinen huoltoputki, jotta huoltopesut ja havainnointi säiliön sisälle on helppoa.

Erikoismataliin umpisäiliöihin on valittavissa 450mm tai 800mm huoltoputket. Ne mahdollistavat helpon tyhjennyksen ja huoltopesun sekä pienentävät säiliöön kohdistuvaa maamassan pintapainetta.

Umpisäiliön tilavuuden valinta

Kun vertailet umpisäiliöitä, niin hyvän umpisäiliön tunnistat seuraavista seikoista:

  • mitä matalampi umpisäiliön kokonaisrakenne on, niin sitä parempi
  • mitä lähempänä viemäriputkiliitosta on sen pohjavesipinnan sallittu raja, niin sitä parempi
  • mitä enemmän säiliön päälle sallitaan täyttömaata, niin sitä parempi
  • mitä suurempi huoltoputki, niin sitä parempi
  • on hyvä, jos umpisäiliön sisällä ei ole erillisiä tukirakenteita
  • kun kaikki edellä mainitut tekijät yhdessä täyttyvät suhteessa muihin vertailun säiliöihin, niin se yleensä kertoo, että umpisäiliö on muotoiltu oikein eri rasitustekijöitä vastaan ja sen valmistukseen käytetään parasta saatavilla olevaa raaka-ainetta sitä säästämättä

Erikoismatalat IISI – Umpisäiliöt täyttävät edellä kuvatut tekijät erinomaisesti suhteessa tavanomaisiin umpisäiliöihin ja ovat siten erittäin kestäviä sekä asennusystävällisiä tuotteita.

Mitä tulee välttää?

1. Vältä umpisäiliöitä, joiden rakennetta on tuettu säiliön sisältä tukiputkilla tai metallirakenteilla. Se on merkki säiliön virheellisestä muotoilusta ajatellen maa-asennusta ja ei ennusta välttämättä pitkää käyttöikää säiliölle. Tukirakenteiden ajatuksena on tukea säiliön rakennetta ja pitää säiliötä kasassa maapainetta ja maan alla vaihtelevaa pohjaveden aiheuttamaa painetta ja nostetta vastaan.Kun täyttömaa painaa säiliötä ylhäältä päin ja säiliön ympärillä sijaitseva vesi muodostaa hydrostaattista painetta yrittäen nostaa säiliötä ylöspäin, niin säiliön seinämä kohtaa erittäin suuria jännitystiloja tukirakenteiden kohdalla, niin säiliön pohjassa kuin myös säiliön yläosassa. Tämä materiaaliin kohdistuva voimakas jännitystila alkaa ”väsyttämään” säiliön raaka-ainetta ja seinämärakennetta ja näin lyhentää sen käyttöikää merkittävästi.

2. Älä tee valintaa ainoastaan hinnan perusteella. Usein myös säiliön halpa hinta esiintyy tuotteessa, jossa on kestävyyden kannalta epäedullinen kokonaisrakenne, käytetty mahdollisesti säiliön sisäisiä tukiputkia ja siten epäedullinen muotoilu, mukaan lukien vähäinen raaka-aineen määrä ja sen laatu. Tämä yhdistelmä ei ennusta pitkää käyttöikää.

3. Vältä umpisäiliön väärä sijoituspaikka – sijoita umpisäliö oikein! Vaikka rakennus ja sen umpisäiliö eivät sijaitse ranta-alueella, niin runsaiden sateiden myötä muodostuu valumavesiä, jotka jouduttuaan säiliötä ympäröivään soratäyttöön muodostavat pohjavettä vastaavan nostevoiman tyhjälle säiliölle. Savimailla maaperä ei juurikaan läpäise vettä ja sadevesi kertyy umpisäiliön ympärille maan alla ja nousee nopeasti yli säiliön runko korkeuden.

Tarvitaanko salaojitusta umpisäiliön kaivannossa?

Valumavesien / sadevesien johtaminen pois säiliöstä päin pengerryksillä, ojituksella ja salaojituksella on aina suositeltavaa ja tapauskohtaisesti harkittava, kuinka sen toteuttaa.

Ennen kaikkea säiliön oikea sijoituspaikka tontilla kannattaa harkita tarkkaan. Tyhjennys pitää olla tehtävissä imuautolla ja säiliötä ei kannata asentaa tontin alavimpaan paikkaan. Esimerkiksi meren rannalla vesijättömaa on poikkeuksetta väärä sijoituspaikka, koska useimmiten säiliön korkoasema muodostuu alemmas kuin meriveden pinta ja useimmat umpisäiliöt niissä olosuhteissa rikkoontuvat jo pian asennuksen jälkeen. Säiliö pitää sijoittaa aina mahdollisuuksien mukaan ”kuivalle” maalle ja tarvittaessa jätevesi siirretään siihen pumppukaivoa käyttäen, jos viettoviemäriä hyvään sijoituspaikkaan ei voi rakentaa.

Jos savimailla ei voi toteuttaa umpisäiliön kaivannon salaojitusta, niin kaivannon salaojat tulee johtaa pumppukaivoon, joka pumppaa kohonneen veden sopivaan purkupaikkaan ja näin suojaa säiliötä ylimääräiseltä rasitukselta.

Kun umpisäiliö on juuri tyhjennetty ja veden pinta maan alla pääsee nousemaan säiliön rungon yläreunan korkeudelle esim. voimakkaan sateen johdosta, niin tilavuudeltaan 5000 litran umpisäiliön pohjaveden aiheuttama nostevoima on 5000kg. Lisäksi säiliön päällä oleva maamassa rasittaa säiliötä. Tuolla voimalla säiliö pyrkii ylöspäin ja oikein asennettu ankkurointi pitää sen paikallaan. Huonosti pohjavesirasitusta kestävä rakenteeltaan korkea umpisäiliö voi rikkoontua käyttökelvottomaksi nostevoiman johdosta nopeastikin.

Mikäli umpisäiliön ankkurointi on puutteellinen tai huolimattomasti laadittu, niin kuvatun mukaisissa olosuhteissa tyhjä umpisäiliö nousee maanpinnalle ja samalla todennäköisesti vaurioituu käyttökelvottomaksi.

Huomioi, että umpisäiliön ylin sallittu pohjavesipinnan taso ei tarkoita koskaan sitä, että säilön saisi asentaa paikkaan, jossa veden pinta aina vallitsee ko. korkeudella, vaan rajoitus tarkoittaa hetkellisesti sallittua vesipinnan nousua säiliön ympärillä.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – ammattitaitoinen jätevesisuunnittelija auttaa

Jätevesisuunnittelija osaa välttää sudenkuopat ja laatii jätevesisuunnitelman, jota noudattaen lopputulos on oikein toimiva ja pitkäikäinen.

Valitsemalla parhaan mahdollisen tuotteen ja noudattaen asennusohjeita sekä ammattilaisen laatimaa jätevesisuunnitelmaa hanke varmasti onnistuu hyvin.

IISI –Erikoismatalien umpisäiliöiden ominaisuudet verrattuna tavanomaisiin 5000 –5500 litran umpisäiliöihin ovat ylivertaiset