Har du planer på att skaffa en sluten tank – Vad bör man beakta?

På grundvattenområde eller i närheten av vattendrag kan kommunen kräva separat avlopp, det vill säga användning av kombinationen sluten tank och gråvattenreningsverk, eller enbart sluten tank för behandling av avloppsvattnet. När du väljer en sluten tank kan det hända att du snabbt märker att det finns många olika alternativ på marknaden och att prisnivån varierar beroende på tillverkare, tankens modell och volym.

Vad bör man fästa uppmärksamhet vid när man väljer en sluten tank? 

När man väljer sluten tank lönar det sig att fästa extra stor uppmärksamhet vid egenskaperna som har stor betydelse för den långsiktiga hållbarheten. Alla slutna tankar på marknaden är utgångsmässigt täta, men är de faktiskt hållbara? Om tanken inte är hållbar kan en inbesparing på några hundra euro orsaka tilläggskostnader på några tusen euro ganska snart efter installationen.

Vid val av sluten tank jämför följande

1. Ta först reda på hur låg tanken är och vad avståndet mellan tankens botten och nedre kanten på inkommande avlopp är.

Ju lägre den slutna tanken är, desto bättre. Varför då? Jo, slutna tankar monteras alltid ner i marken och även ofta i närheten av vattendrag. Ju lägre den slutna tanken är, desto grundare schakt behöver grävas under nivån för det inkommande avloppsröret. För en extralåg sluten tank behövs ett cirka hälften så djupt schakt jämfört med för en normalhög sluten tank. Den är även mycket lättare att montera och att få placerad på krävande tomter. Dessutom når inte fluktuerande grundvattennivåer tankens botten i någon större utsträckning.

2. För det andra, kontrollera vad den tillåtna stundvisa grundvattennivån från botten av tanken är i förhållande till avloppsanslutningen.

Denna begränsning talar om för dig hur högt grundvattnet tillfälligt kan stiga utan att nämnvärt äventyra tankens hållbarhet. Denna information finns i den slutna tankens snittritning.

Under jord varierar grundvattennivåerna. På grund av kraftig nederbörd eller riktningen av starka vindar kan ytan på till exempel en sjö, flod eller havsvattnet stiga mycket på kort tid. Då stiger även den underjordiska vattennivån i kustområdena i motsvarande grad och kan nå en sluten tank som är installerad på ett låglänt område. Även i lerjordar som är ogenomträngliga för vatten, stiger vattennivån i jorden kring den slutna tanken. I sluttningar och sluttande terräng kan även avsevärda mängder vatten rinna mycket nära under markytan vid regn.

Ju lägre den slutna tanken är och ju närmare grundvattnet tillåts stiga i förhållande till avloppsanslutningen, desto mer hållbar är tanken.

I extralåga slutna tankar går grundvattenytans gräns vanligtvis omedelbart under avloppsanslutningen och beroende på vilken tank som väljs kan vattennivån stiga upp i höjd med hela tanken. Den tillåtna gränsen för grundvattennivån för en extralåg sluten tank är vanligtvis 200 % högre än för en konventionell sluten tank. Detta innebär att medan en konventionell sluten tank då har förlorat det mesta av sin hållbarhetsförmåga och gränserna har kommit emot, är botten av den extralåga slutna tanken ännu inte blöt och 100 % av dess hållbarhet är fortfarande intakt. Det här är väldigt viktigt.

Vilken typ av sluten tank som väljs, dess placering på tomten och kvaliteten på planeringen och installation påverka vilket pris den slutliga helhetslösningen får. En inbesparing på några hundra kan i slutet vara en förlust på några tusen euro när tanken visar sig vara olämplig för krävande förhållanden.

3. För det tredje, kontrollera vilken mängd fyllnadsmassa är tillåten ovanpå tanken

Den högsta tillåtna mängd fyllnadsmassa på en IISI Extralåg sluten tank är 100 cm, vilket är cirka 25 % mer än på konventionella tankar, som ofta har max ca 80 cm. Detta vittnar också om tankens hållbarhet.

4. För det fjärde, kontrollera diametern på serviceröret 

För en sluten tank med liten volym på 3000 liter eller mindre räcker ett 200 mm servicerör för tömning och underhållstvätt/spolning. I en sluten tank med en volym mer än 4000L är det en bra idé att ha ett servicerör av lagom storlek så att underhållstvätt och kontroll inuti tanken är lätt.

Till IISI Extralåga slutna tankar finns servicerör tillgängliga med diameter 450 mm eller 800 mm. De möjliggör en enkel tömning och underhållstvätt och minskar även på trycket av omgivande jordmassa på själva tanken.

Val av storlek på den slutna tanken 

När du jämför slutna tankar känner du igen en bra sluten tank på följande egenskaper:

  • ju lägre byggd den slutna tanken är, desto bättre
  • ju närmare avloppsanslutningen den tillåtna grundvattennivån är, desto bättre
  • ju mera fyllnadsmassa som tillåts ovanpå tanken, desto bättre
  • ju större förhöjningshals, desto bättre
  • det är en fördel om det inte finns skilda stödkonstruktioner inne i tanken
  • när flera slutna tankar jämförs och alla ovan nämnda kriterier uppfylls berättar det vanligen att tanken är utformad rätt i förhållande till olika belastningsfaktorer och att man vid tillverkningen använt sig av bästa tänkbara råvara utan att snåla med den

Extralåga IISI – slutna tankar uppfyller utmärkt ovannämnda kriterier vid jämförelse med vanliga slutna tankar på marknaden och är således mycket hållbara och lätta att montera.

Vad bör man undvika?

  1. Undvik slutna tankar som har stödjande rör inne i tanken eller som är omgivna av en metallkonstruktion. Dessa är tecken på att tanken är felaktigt konstruerad och förutspår ingen lång hållbarhet för tanken. Stödkonstruktionerna finns till för att hålla ihop tanken och skydda den från marktrycket och trycket som bildas underifrån på grund av varierande grundvattennivå och lyftkraften från denna. När fyllnadsmassorna trycker ner tanken uppifrån samtidigt som vattnet runt omkring tanken skapar ett hydrostatiskt tryck som pressar tanken uppåt utsätts tankens sidor för en mycket stor påkänning vid stödstrukturerna, både i tankens botten och på ovansidan. Det här kraftiga spänningstillståndet ”tröttar ut” tankens råmaterial och väggkonstruktioner och förkortar på så sätt tankens livslängd märkbart.
  2. Välj inte endast med priset som kriterium. Ofta är utformningen på billiga tankar helhetsmässigt ofördelaktig med tanke på hållbarheten. Man har kanske använt sig av stödkonstruktioner med rör inne i tanken för att kompensera för ofördelaktig utformning och för att kunna använda mindre råvara av sämre kvalitet vid tillverkningen. Denna kombination spår inte en lång användningstid.
  3. Undvid felaktig placering av den slutna tanken – placera din slutna tank rätt! Även om byggnaden och den tillhörande slutna tanken inte befinner sig på strandområde så orsakar kraftiga regn dagvatten som rinner ner i grusfyllnadsmassorna omkring tanken och orsakar motsvarande lyftkraft på den tomma tanken som grundvatten gör. Lerjordars genomsläpplighet är låg och regnvatten ansamlas därför runt tanken och vattennivån stiger därför snabbt över höjden på tanken.

Behövs dränering i den slutna tankens schakt? 

Bortledning av ytvatten / dagvatten från tanken med hjälp av bank, dikning eller dränering är alltid att föredra och bör från fall till fall övervägas hur det bäst förverkligas.

Först och främst bör man fundera noga på var på tomten tanken ska placeras. Tömningen bör kunna ske med sugbil och det lönar sig inte att placera tanken på tomtens lägsta ställe. Till exempel tillandningsmark vid havsstranden är utan undantag fel placeringsställe eftersom tankens höjdläge är lägre än havsvattenytan och de flesta slutna tankar placerade i sådana förhållanden går sönder ganska snabbt efter installation. Tanken måste alltid i mån av möjlighet placeras på ”torra” land och vid behov måste avloppsvattnet pumpas dit med hjälp av en pumpbrunn ifall man inte kan bygga avloppet som fallavlopp till en bra placeringsplats.

Om det inte går att dränera den i lermark placerade slutna tankens schakt bör dräneringsrören från schaktet ledas till en pumpbrunn, som pumpar bort dräneringsvattnet till lämplig utloppsplats, och på så sätt skydda tanken från onödigt slitage.

När den slutna tanken nyss tömts och vattenytan utanför tanken stiger över tankens övre kant, t.ex. på grund av kraftig nederbörd, så utsätts en 5000 liters sluten tank för en lyftkraft på 5000 kg av grundvattnet. Dessutom ansträngs tanken av de jordmassor som finns ovanpå tanken. Med dylika krafter strävar tanken efter att stiga uppåt, men rätt installerad håller förankringen den på plats. En högbyggd tank som har svag hållbarhet mot påkänningar från grundvattnet kan gå sönder och bli oduglig av pressen från grundvattnet väldigt snabbt.

Ifall tankens förankring är bristfällig eller slarvigt utförd kommer tanken, ifall den är tom, vid dylika förhållanden att stiga uppåt och med största sannolikhet skadas så att den blir oanvändbar.

Observera att den angivna högsta tillåtna grundvattennivån på tanken inte betyder att man får installera tanken på ett sådant ställe där grundvattennivån alltid är på ifrågavarande höjd, utan denna nivå anger den nivå som vattennivån runt omkring tanken får stiga tillfälligt.

Väl planerat är till hälften utfört – en yrkeskunnig avloppsplanerare hjälper dig

Avloppsplaneraren kan undvika fallgroparna och utför en avloppsplaneringen som, om den följs, ger garantier om ett välfungerande och hållbart system som håller för en lång tid framåt.

Genom att välja den bästa tänkbara produkten och genom att följa installationsmanualen och den yrkesmässigt gjorda avloppsplanen blir investeringen garanterat lyckad.

De extralåga IISI – slutna tankarnas egenskaper är överlägsna jämfört med vanliga 5000–5500 liters slutna tankar