Har du planer på att skaffa en sluten tank – Vad bör man beakta?

På grundvattenområde eller i närheten av vattendrag kan kommunen kräva separat avlopp, det vill säga användning av kombinationen sluten tank och gråvattenreningsverk, eller enbart sluten tank för behandling av avloppsvattnet. När du väljer en sluten tank kan det hända att du snabbt märker att det finns många olika alternativ på marknaden och att prisnivån varierar beroende på tillverkare, tankens modell och volym.

Vad bör man fästa uppmärksamhet vid när man väljer en sluten tank? 

När man väljer sluten tank lönar det sig att fästa extra stor uppmärksamhet vid egenskaperna som har stor betydelse för den långsiktiga hållbarheten. Alla slutna tankar på marknaden är utgångsmässigt täta, men är de faktiskt hållbara? Om tanken inte är hållbar kan en inbesparing på några hundra euro orsaka tilläggskostnader på några tusen euro ganska snart efter installationen.

Vid val av sluten tank jämför följande

1. Ensimmäiseksi tarkista kuinka matala umpisäiliö on ja mikä on säiliön pohjan etäisyys viemäriliitoksen alareunaan.

Mitä matalampi umpisäiliö, niin sitä parempi. Miksi niin? Koska umpisäiliö asennetaan poikkeuksetta maan alle ja usein myös vesistöjen läheisyyteen. Mitä matalampi umpisäiliö on, niin sitä matalampi kaivanto viemäriliitoksen alle tulee. Erikoismatalalle umpisäiliölle riittää noin puolet matalampi asennuskaivanto, kuin tavanomaisella säiliöllä. Se on myös paljon helpompi asentaa ja sijoittaa haastavilla tonteilla sekä maan alla vaihteleva veden pinta ei saavuta erikoismatalan säiliön pohjaa helposti.

2. Toiseksi tarkista, mikä on sallittu hetkellinen pohjaveden korkeus säiliön pohjasta katsoen suhteessa viemäriliitokseen.

Tämä rajoitus kertoo kuinka korkealle pohjavesi voi hetkellisesti nousta vaarantamatta merkittävästi säiliön kestävyyttä. Tämä tieto löytyy umpisäiliön pituusleikkaus kuvasta.

Maan alla pohjavesipinta vaihtelee. Runsaiden sateiden johdosta tai voimakkaan tuulen suunnasta johtuen esimerkiksi järven, joen tai meriveden pinta voi nousta paljonkin lyhyessä ajassa. Tällöin ranta-alueiden maan alla vallitseva vesipinta nousee vastaavasti ja voi saavuttaa alavaan paikkaan asennetun säiliön. Myös savimailla sateen aikana vesipinta nousee maaperässä säiliön ympärillä, kun savimaa ei läpäise vettä. Rinnetonteilla / -maastossa sateiden aikana voi virrata maan alla huomattavia vesimääriä hyvin lähelläkin maanpintaa.

Mitä matalampi umpisäiliö on ja mitä lähemmäs viemäriputkiliitosta pohjavesi saa nousta, niin sitä kestävämmästä säiliöstä on kyse.

Erikoismatalissa umpisäiliöissä pohjaveden pinnan rajoite on tyypillisesti heti viemäriliitoksen alapuolella ja valittavasta säiliöstä riippuen vesipinta saa nousta tällöin aina säiliön koko rungon korkeuteen saakka. Erikoismatalan säiliön sallittu pohjavesipinnan raja on tyypillisesti 200% korkeammalla, kuin tavanomaisella umpisäiliöllä. Tämä merkitsee sitä, että kun tavanomainen umpisäiliö on menettänyt pääosan kestävyysominaisuuksista ja rajat ovat tulleet vastaan, niin erikoismatalan umpisäiliön pohja ei ole vielä kastunut ja sen kestävyysominaisuuksista on vielä käytössä 100%. Tällä on erittäin paljon merkitystä.

Säiliömallin oikealla valinnalla, sen sijoituspaikalla tontilla sekä hyvällä laadukkaalla suunnittelulla sekä asennuksella ratkaistaan, minkä hintaiseksi umpisäiliön hankinta lopulta kokonaisuutena muodostuu. Muutaman satasen säästö voi olla muutaman tuhannen euron menetys, kun säiliö ei kestäkään vaativissa olosuhteissa.

3. Kolmanneksi tarkista kuinka paljon on säiliön päälle sallittu suurin maatäyttö

Erikoismatalan umpisäiliön päälle sallittu suurin maatäyttö on 100 cm, joka on noin 25% enemmän, kuin tavanomaisissa säiliöissä, joissa se on usein n. 80 cm. Tämäkin kertoo myös säiliön kestävyydestä.

4. Neljänneksi tarkista huoltoputken halkaisijamitta.

Tilavuudeltaan pienessä 3000 litran tai pienemmässä säiliössä riittää hyvin 200mm huoltoputki tyhjennystä ja huoltopesua/huuhtelua ajatellen. Tilavuudeltaan yli 4000L umpisäiliössä on hyvä olla reilun kokoinen huoltoputki, jotta huoltopesut ja havainnointi säiliön sisälle on helppoa.

Erikoismataliin umpisäiliöihin on valittavissa 450mm tai 800mm huoltoputket. Ne mahdollistavat helpon tyhjennyksen ja huoltopesun sekä pienentävät säiliöön kohdistuvaa maamassan pintapainetta.

Val av storlek på den slutna tanken 

När du jämför slutna tankar känner du igen en bra sluten tank på följande egenskaper:

  • ju lägre byggd den slutna tanken är, desto bättre
  • ju närmare avloppsanslutningen den tillåtna grundvattennivån är, desto bättre
  • ju mera fyllnadsmassa som tillåts ovanpå tanken, desto bättre
  • ju större förhöjningshals, desto bättre
  • det är en fördel om det inte finns skilda stödkonstruktioner inne i tanken
  • när flera slutna tankar jämförs och alla ovan nämnda kriterier uppfylls berättar det vanligen att tanken är utformad rätt i förhållande till olika belastningsfaktorer och att man vid tillverkningen använt sig av bästa tänkbara råvara utan att snåla med den

Extralåga IISI – slutna tankar uppfyller utmärkt ovannämnda kriterier vid jämförelse med vanliga slutna tankar på marknaden och är således mycket hållbara och lätta att montera.

Vad bör man undvika?

  1. Undvik slutna tankar som har stödjande rör inne i tanken eller som är omgivna av en metallkonstruktion. Dessa är tecken på att tanken är felaktigt konstruerad och förutspår ingen lång hållbarhet för tanken. Stödkonstruktionerna finns till för att hålla ihop tanken och skydda den från marktrycket och trycket som bildas underifrån på grund av varierande grundvattennivå och lyftkraften från denna. När fyllnadsmassorna trycker ner tanken uppifrån samtidigt som vattnet runt omkring tanken skapar ett hydrostatiskt tryck som pressar tanken uppåt utsätts tankens sidor för en mycket stor påkänning vid stödstrukturerna, både i tankens botten och på ovansidan. Det här kraftiga spänningstillståndet ”tröttar ut” tankens råmaterial och väggkonstruktioner och förkortar på så sätt tankens livslängd märkbart.
  2. Välj inte endast med priset som kriterium. Ofta är utformningen på billiga tankar helhetsmässigt ofördelaktig med tanke på hållbarheten. Man har kanske använt sig av stödkonstruktioner med rör inne i tanken för att kompensera för ofördelaktig utformning och för att kunna använda mindre råvara av sämre kvalitet vid tillverkningen. Denna kombination spår inte en lång användningstid.
  3. Undvid felaktig placering av den slutna tanken – placera din slutna tank rätt! Även om byggnaden och den tillhörande slutna tanken inte befinner sig på strandområde så orsakar kraftiga regn dagvatten som rinner ner i grusfyllnadsmassorna omkring tanken och orsakar motsvarande lyftkraft på den tomma tanken som grundvatten gör. Lerjordars genomsläpplighet är låg och regnvatten ansamlas därför runt tanken och vattennivån stiger därför snabbt över höjden på tanken.

Behövs dränering i den slutna tankens schakt? 

Bortledning av ytvatten / dagvatten från tanken med hjälp av bank, dikning eller dränering är alltid att föredra och bör från fall till fall övervägas hur det bäst förverkligas.

Först och främst bör man fundera noga på var på tomten tanken ska placeras. Tömningen bör kunna ske med sugbil och det lönar sig inte att placera tanken på tomtens lägsta ställe. Till exempel tillandningsmark vid havsstranden är utan undantag fel placeringsställe eftersom tankens höjdläge är lägre än havsvattenytan och de flesta slutna tankar placerade i sådana förhållanden går sönder ganska snabbt efter installation. Tanken måste alltid i mån av möjlighet placeras på ”torra” land och vid behov måste avloppsvattnet pumpas dit med hjälp av en pumpbrunn ifall man inte kan bygga avloppet som fallavlopp till en bra placeringsplats.

Om det inte går att dränera den i lermark placerade slutna tankens schakt bör dräneringsrören från schaktet ledas till en pumpbrunn, som pumpar bort dräneringsvattnet till lämplig utloppsplats, och på så sätt skydda tanken från onödigt slitage.

När den slutna tanken nyss tömts och vattenytan utanför tanken stiger över tankens övre kant, t.ex. på grund av kraftig nederbörd, så utsätts en 5000 liters sluten tank för en lyftkraft på 5000 kg av grundvattnet. Dessutom ansträngs tanken av de jordmassor som finns ovanpå tanken. Med dylika krafter strävar tanken efter att stiga uppåt, men rätt installerad håller förankringen den på plats. En högbyggd tank som har svag hållbarhet mot påkänningar från grundvattnet kan gå sönder och bli oduglig av pressen från grundvattnet väldigt snabbt.

Ifall tankens förankring är bristfällig eller slarvigt utförd kommer tanken, ifall den är tom, vid dylika förhållanden att stiga uppåt och med största sannolikhet skadas så att den blir oanvändbar.

Observera att den angivna högsta tillåtna grundvattennivån på tanken inte betyder att man får installera tanken på ett sådant ställe där grundvattennivån alltid är på ifrågavarande höjd, utan denna nivå anger den nivå som vattennivån runt omkring tanken får stiga tillfälligt.

Väl planerat är till hälften utfört – en yrkeskunnig avloppsplanerare hjälper dig

Avloppsplaneraren kan undvika fallgroparna och utför en avloppsplaneringen som, om den följs, ger garantier om ett välfungerande och hållbart system som håller för en lång tid framåt.

Genom att välja den bästa tänkbara produkten och genom att följa installationsmanualen och den yrkesmässigt gjorda avloppsplanen blir investeringen garanterat lyckad.

De extralåga IISI – slutna tankarnas egenskaper är överlägsna jämfört med vanliga 5000–5500 liters slutna tankar