Minireningsverk eller markbädd – vilken ska man välja till den egna fastigheten?

Våra kunder funderar ofta vilket avloppssystem som skulle passa bäst för den egna fastigheten och plånboken, ett minireningsverk eller en markbädd? Båda har sina egna styrkor, men rätt utvalt och monterat vinner ofta minireningsverket över den traditionella markbädden ifall man beaktar installations- och driftskostnaderna över tid.

Infiltration är en flera decennier gammal naturlig reningsprocess, där slamavskiljaren fångar upp de fasta partiklarna och fettet ur avloppsvattnet, varefter vattnet leds vidare till markbädden där det infiltreras genom ett lager av sand. En traditionell markbädd kräver i medeltal ett 60–70 kvadratmeter stort område, varför det kan vara näst intill omöjligt att installera en sådan på en liten eller bergig tomt. I en markbädd försämras bäddens förmåga att binda fosfor kraftigt efter 3–4 år. Därför behöver man även för en markbädd motsvarande kemiska fosforfällning som minireningsverk använder sig av, om man vill upprätthålla reningskapaciteten över tid.

—Den typiska livslängden för en markbädd är omkring 10–20 år, vilket betyder att den genomsnittliga husägaren måste förnya den flera gånger. Förnyandet kräver omfattande grävarbeten som är en relativt stor investering varje gång. Av den orsaken är markbädden inte nödvändigtvis det bästa valet för den som vill hålla sin trädgård i skick, berättar Avalon Nordic Ab:s VD Jussi Timonen.

Ett SBR-reningsverk är en bra lösning för fastighet som fastighet

För husägaren rekommenderar Timonen ett minireningsverk. Det upptar bara några få kvadratmeter utrymme på tomten, vilket innebär att installationen är enklare och mera skonsam för omgivningen. Ett minireningsverk håller i drift i decennier, vilket betyder att trädgården behöver grävas upp bara en gång i samband med installationen.

Det finns två huvudtyper av minireningsverk, kontinuerligt fungerande och satsvis fungerande. De kontinuerligt fungerande IISI reningsverken behandlar vattnet kontinuerligt, medan satsvis fungerande reningsverk, så som AVALON minireningsverk, renar avloppsvattnet satsvis.

— AVALON SBR-minireningsverken kan installeras på alla fastigheter oberoende av höjdskillnader, eftersom placeringen av reningsverket är flexibel. Det kan anslutas direkt till fastighetens avloppsrör trots att röret befinner sig djupt under marken. AVALON minireningsverkets renade vatten töms med hjälp av en pump, vilket innebär att vattnet kan ledas med tryck till en specifik plats trots att det finns geografiska hinder i vägen.

Ett IISI minireningsverk är ett säkert och användarvänligt val

De kontinuerligt fungerande IISI reningsverken är som namnet säger enkla att använda. Tack vare sin okomplicerade reningsteknik är behovet av service mycket litet. Överraskningskostnader uppstår inte.

—I IISI minireningsverken utgår allt från att behandlingen av avloppsvatten ska vara så enkel som möjligt.  Det ska vara lätt och driftsäkert. Bara man kommer ihåg att fylla på fällningskemikalie ibland, så sköter reningsverket sig självt och kräver ingen desto mera skötsel av ägaren.

Även om man, tack vare reningsverkets enkla mekanik, själv kan byta ut reservdelar i reningsverket så rekommenderar Timonen att man förlitar sig på en yrkeskunnig installatör i monteringsskedet.

—De installatörer som specialiserat sig på avloppssystem har flera års erfarenhet av olika avloppssystem och installationer, så de kan på ett opartiskt sätt berätta om skillnaderna mellan olika system och rekommendera det mest passande systemet för just dig. De känner också till den lokala praxisen, och kan fungera i enlighet med den.

Vare sig valet landar på ett minireningsverk eller en markbädd är initialinvesteringen i storleksordningen den samma. Slamtömningen bör utföras en eller två gånger per år beroende på mängden avloppsvatten. Båda metoderna behöver kemisk fosforfällning och normalt underhåll. Den största skillnaden i kostnad, till markbäddens nackdel, uppstår efter omkring 10–20 år när markbädden måste förnyas helt. Allt fler husbyggare och sådana som förnyar sitt gamla avloppssystem väljer därför ett modernt minireningsverk i stället för en markbädd.

Funderar du på renovering av ditt avloppssystem? Bjud in en lokal expert på avloppssystem! Kartläggningsbesöket är kostnadsfritt.