Separata avlopp är bra för närmiljön

Från hushåll kommer svart- och grått/BDT- avloppsvatten. Tvättvatten från badrum och kök kallas gråvatten eller BDT-vatten. Svartvatten, å andra sidan, är vattentoalettens spolvatten. Allt hushållsavloppsvatten innehåller orenheter som måste behandlas innan det släpps ut i naturen.

Särskilt känsliga strand- kust- och grundvattenområden kräver ofta att allt avloppsvatten leds ut till en sluten tank eller att separata avlopp används.

—Svartvatten innehåller mest av näringsämnena fosfor och kväve, vilka belastar naturen och orsakar övergödning. Toalettvatten på grundvattenområden måste därför utan undantag ledas till en sluten tank så att det inte kommer ut i miljön alls, säger Jussi Timonen, VD för Green Rock.

Separata avlopp underlättar rening av avloppsvatten

I en separata avlopp -lösning, eller tvårörssystem som det ibland kallas, leds toalettvattnet längs sin egen avloppsledning till en sluten tank och gråvattnet till en gråvattenrenare som är installerad på gården. Separata avlopp förbättrar hanteringen av avloppsvattnet och förlänger tömningsintervallet för den slutna tanken eftersom svart- och gråvatten hålls åtskilda.

– Det mesta av hushållens avloppsvatten är gråvatten. Det innehåller främst tvättmedel, matrester och fetter. Det finns betydligt färre näringsämnen i gråvatten som förorenar naturen än i toalettvatten, så det är vanligtvis möjligt att behandla gråvatten vid fastigheten med hjälp av en gråvattenrenare.

Vårt Green Rock IISI-sortiment innehåller lättanvända gråvattenrenare för både fritidsfastigheter och villor. Gemensamt för alla är att en traditionell infiltrations- eller marbäddsanläggning inte behövs, så de tar mindre plats på gården än andra reningsverk och de är enkla att använda. Den välbeprövade biologiska reningsprocessen är effektiv och naturlig. Inga kemikalier behövs alls.

Den slutna tanken förhindrar föroreningar från att läcka ut i miljön

En sluten tank måste både vara fullkomligt tät och även extremt tålig. Den måste motstå intensivt tryck under jorden utan att vare sig läcka eller kollapsa. Den slutna tanken skall förankras noggrant eftersom lyftkraft och tryck som orsakas av vatten som kan bildas i schaktet runt tanken tenderar att försöka lyfta upp tanken mot markytan. Det innebär att tanken kan vara under konstant belastning om alla detaljer gällande placering av tanken på tomten och installation inte har beaktats tillräckligt.

—En hög sluten tank måste grävas djupare ner i marken vilket innebär att den ofta utsätts för högre belastning. Därför är höjden på den slutna tanken av stor betydelse och en låg sluten tank håller bättre. Det är också lättare att hitta en lämplig plats på gården för en grund tank, både för att undvika grundvattenspänning och för att underlätta tömningen av tanken.

Green Rock IISI slutna tankar är konstruerade för att klara grundvattentrycket och marktrycket. Tack vare den extremt låga konstruktionen kan grundvattenspänningar ofta till och med undvikas helt. De slutna tankarna är utformade för att vara tåliga och de är tillverkade av 100% korrosionsfri HD-polyeten utan att spara på material, så att de håller i årtionden i sin krävande användning.

—Förra sommaren var det många husägare som kontaktade oss då de ville byta ut sin kollapsade slutna tank mot en tålig IISI sluten tank. De ville sova lugnt på natten och veta att avloppssystemet fungerade.

När kan separata avlopp vara rätt lösning?

En förutsättning för att bygga ett separata avlopp-system är att toalettvatten/svartvatten och gråvatten kan separeras i egna skilda avloppsledningar. I nybyggen är det enkelt men i saneringsobjekt kan det vara mer utmanande och ofta också omöjligt. Då kan allt avloppsvatten från hushållet ledas till en sluten tank.

Timonen rekommenderar att man först kartlägger om det nuvarande avloppssystemet motsvarar lagens krav, särskilt om fastigheten ligger nära ett vattendrag eller på grundvattenområde.

—En professionell avloppsplanerare kan planera ett avloppssystem som är lämpligt för varje fastighet. Du kan bjuda in vår samarbetspartner att kartlägga om ditt eget avloppssystem behöver uppdateras och vad som då skulle vara en lämplig lösning för just din fastighet. Våra samarbetspartners har det mest omfattande sortimentet av avloppsreningsmetoder på marknaden till sitt förfogande och de hittar en lämplig lösning för varje fastighet.