Sparar jag pengar genom att göra själv eller vore det bättre att överlåta avloppsprojektet åt proffsen?

Att renovera sitt avloppssystem är ett omfattande projekt där stödet av en sakkunnig är värdefullt. Hur kör man i gång med renoveringen och hur framskrider projektet? Var lugn, vi vägleder!

Att välja rätt reningsmetod

Det lönar sig att förkovra sig grundligt i valet av avloppsreningsmetod eftersom reningsmetoderna är många och lämpar sig olika väl för olika användningsändamål.

—Faktorer som påverkar valet av reningsmetod är bl.a. familjens storlek, vattenanvändning, tomtens placering och egenskaper så som jordmån, terrängförhållanden, placering av gamla avloppsrör och deras skick. Dessutom avgör de lokala miljöskyddsföreskrifterna och planläggningen ganska långt vilken lösning man kan välja, berättar Avalon Nordic AB:s verkställande direktör Jussi Timonen.

Få människor vill förkovra sig djupare i olika avloppssystems tekniska egenskaper. I sådana situationer är det bättre att lita på experthjälp direkt från början. Efter ett kostnadsfritt kartläggningsbesök presenterar en utbildad avloppsexpert lösningar som bäst lämpar sig för att rena fastighetens avloppsvatten.

—Man bör genast från början beakta hurudan användning och vilken livslängd man förväntar sig av systemet, eftersom dessa faktorer starkt påverkar det valda systemets livscykelkostnader. Avloppsexperten kan berätta om fördelarna med olika system och i svåra fall kan även vi som tillverkare erbjuda konsulthjälp.

Ansökan om åtgärdstillstånd och uppgörande av avloppsplan

När man valt reningsmetod är det dags att göra upp en avloppsplan och ansöka om åtgärdstillstånd från kommunens miljökontor. Planeringen kräver noggrannhet och kompetens och bör utföras av en yrkeskunnig avloppsplanerare.

—Planen bör bland annat innehålla noggranna uppgifter om fastigheten, vattenanvändningen, hur man kommit fram till den valda reningsmetoden och om den uppfyller de lokala miljöskyddsbestämmelserna, samt hur servicen på systemet ska utföras och vad systemet når upp till för reningsprestanda. Planen bör även innehålla en situationsplan över fastigheten där reningssystemets placering finns utmärkt tillsammans med skyddsavstånd, en längdskärning över valt system, information från fastighetsregistret samt hörande av grannarna. Avloppsplanen jämte bilagor bifogas till ansökan.

Installation

Ansökningsförfarandet tar normalt två veckor till tre månader i anspråk, beroende på kommun. Efter att ansökan har godkänts kan installationen ske. För installationen bör man anhålla om vem som ska fungera som ansvarig arbetsledare för projektet.

Själva installationen är vanligen bara ett en- till tvådagars projekt, men man bör ändå komma överens om installationen i god tid med den som ska utföra installationen ifall planeringen och installationen görs av olika aktörer. Även beställningen av produkten bör göras i tid – vem anskaffar och varifrån?

Nyckelfärdigt – sparar både tid och besvär

Hela projektet inklusive installation sker märkbart smidigare om man utför projektet som totalentreprenad enligt nyckeln-i-hand principen. Paketet garanterar att projektkostnaderna hålls i schack från början till slut eftersom kunden får en realistisk värdering av projektets totalkostnader och tidtabell direkt från början. En enda kontaktperson gör även ansvarsfördelningen klar.

—Direkt från första kartläggningen är det en aktör som tar hand om hela processen och alla delsteg så som planering, ansökan om åtgärdstillstånd, kontakt med myndigheter, anskaffande av anläggningsmassor, isoleringsmaterial samt övrigt material som behövs för installationen. Installationen sker smidigt och enligt tidtabell. Totalentreprenadleverantören tar ansvar för hela projektet, summerar Timonen.

Samma leverantör ger även utbildning i hur reningsverket fungerar och finns som stöd även efter att installationen är färdig, ifall man behöver service, reservdelar eller kemikalier – alla tjänster fås enkelt från ett och samma ställe. Man vet alltid vem man ska ringa för att få hjälp.

Vårt företag har marknadens bredaste sortiment av avloppslösningar för enskilt avlopp, så från oss hittar man alltid ett alternativ som passar för den egna fastigheten. Ett yrkeskunnigt rikstäckande återförsäljarnätverk utför även dina krävande projekt som totalentreprenad.

Beställ ett kostnadsfritt kartläggningsbesök här och inled smidigt planeringen av din avloppsrenovering!